اسامی برندگان جشنواره هشتمین خورشید

با توجه به برخی ناهماهنگی های بوجود آمده در قرعه کشی مسابقه کتابخوانی هشتمین خورشید و به طول انجامیدن این موضوع از تمامی عزیزان و کاربرانی که در این مسابقه شرکت کرده اند پوزش میطلبیم ، بنده بعنوان ادمین سایت کانون های خدمت رضوی استان تهران لیست نفراتی که در این قرعه کشی برنده شده اند را اعلام میدارم  لذا نحوه دریافت جوایز نیز با برندگان از طریق تماس تلفنی هماهنگ خواهد شد ./

 

قابل ذکر می باشد که به تمامی عزیزانی که در این مسابقه شرکت کرده اند از طریق شماره ۶۶۰۰۰۹۸۱۴۲ بصورت پیامک به ایشان اطلاع رسانی شده است  .

لیست برندگان کربلای معلی به شرح زیر می باشد .

۷۰**۰۹۱۹۲۰۱ ۴۱**۰۹۳۰۷۶۹ ۵۷**۰۹۱۱۵۷۸ ۶۹**۰۹۱۵۸۱۶ ۶۱**۰۹۱۳۶۵۶
۱۹**۰۹۱۷۱۹۷ ۱۰**۰۹۱۱۴۴۱ ۰۲**۰۹۱۵۸۹۵ ۵۴**۰۹۰۵۸۹۷ ۴۸**۰۹۳۰۳۹۰
۵۸**۰۹۱۷۷۳۷ ۶۲**۰۹۰۱۳۶۴ ۹۵**۰۹۱۹۰۳۴ ۹۴**۰۹۳۳۵۴۰ ۱۸**۰۹۲۲۹۱۰
۸۹**۰۹۱۹۳۴۵ ۲۴**۰۹۱۲۱۱۲ ۳۴**۰۹۱۹۴۷۴ ۴۵**۰۹۲۲۰۷۷ ۴۱**۰۹۳۰۷۶۹

لیست برندگان مشهد مقدس به شرح زیر می باشد .

۲۰**۰۹۳۹۷۳۲ ۵۵**۰۹۱۳۲۶۸ ۳۴**۰۹۹۰۰۹ ۶۷**۰۹۳۰۲۲۶ ۹۲**۰۹۱۱۲۷۱
۹۰**۰۹۳۵۲۲۴ ۴۴**۰۹۳۷۴۲۱ ۲۳**۰۹۱۲۷۶۴ ۹۸**۰۹۳۸۹۱۰ ۹۵**۰۹۱۱۸۵۹
۵۸**۰۹۰۱۵۲۸ ۹۶**۰۹۹۰۵۳۲ ۳۸**۰۹۳۶۶۰۶ ۶۶**۰۹۳۳۸۴۴ ۰۷**۰۹۳۰۷۱۹
۸۶**۰۹۱۸۵۲۳ ۳۶**۰۹۰۵۹۰۹ ۰۰**۰۹۱۲۱۰۲ ۶۵**۰۹۳۹۳۷۶ ۲۰**۰۹۹۰۳۱۰
۱۹**۰۹۱۳۵۲۴ ۶۷**۰۹۳۶۴۶۹ ۶۴**۰۹۲۱۵۴۰ ۵۴**۰۹۱۹۳۵۷ ۱۳**۰۹۹۱۲۲۵
۲۱**۰۹۱۰۳۵۱ ۸۵**۰۹۳۳۰۴۱ ۵۷**۰۹۱۳۴۸۳ ۴۰**۰۹۹۱۵۰۵ ۰۶**۰۹۳۰۳۰۵
۰۲**۰۹۹۰۴۲۰ ۵۴**۰۹۳۷۹۱۰ ۲۷**۰۹۰۳۵۸۹ ۴۶**۰۹۹۲۰۸۳ ۱۱**۰۹۳۹۳۰۸
۷۶**۰۹۰۳۴۸۱ ۷۴**۰۹۳۷۲۰۲ ۸۱**۰۹۱۲۴۲۰ ۲۸**۰۹۱۰۰۰۲ ۵۲**۰۹۰۵۸۹۷
۷۳**۰۹۲۳۳۵۲ ۴۶**۰۹۳۵۳۴۴ ۶۷**۰۹۳۹۵۲۴ ۶۸**۰۹۰۵۸۹۷ ۱۰**۰۹۱۲۴۳۹
۴۵**۰۹۱۱۷۶۴ ۲۱**۰۹۲۱۷۱۶ ۶۰**۰۹۰۲۳۰۱ ۴۱**۰۹۱۱۷۶۴ ۲۱**۰۹۲۱۷۱۶
۶۰**۰۹۰۲۳۰۱ ۴۱**۰۹۱۱۶۸۳ ۱۵**۰۹۱۱۴۱۰ ۴۱**۰۹۹۱۵۰۵ ۳۵**۰۹۳۶۹۰۱
۶۸**۰۹۱۳۵۲۵ ۸۲**۰۹۲۱۰۳۲ ۳۱**۰۹۰۱۵۴۵ ۶۶**۰۹۰۳۴۶۳ ۱۳**۰۹۱۷۱۳۹
۵۷**۰۹۳۳۴۸۳ ۵۹**۰۹۰۳۵۰۶ ۷۲**۰۹۱۸۶۹۷ ۳۲**۰۹۲۲۵۰۲ ۱۲**۰۹۱۱۵۷۸
۱۶**۰۹۰۱۶۷۴ ۲۲**۰۹۰۵۷۲۴ ۸۹**۰۹۳۹۱۳۴ ۶۵**۰۹۰۱۵۸۵ ۰۵**۰۹۰۲۸۲۸
۰۹**۰۹۳۵۸۷۸ ۶۵**۰۹۲۲۹۶۷ ۵۶**۰۹۱۴۰۸۱ ۱۴**۰۹۳۳۵۵۶ ۰۲**۰۹۰۲۹۹۶
۴۶**۰۹۱۲۶۱۵ ۷۷**۰۹۱۰۲۸۸ ۶۴**۰۹۰۳۶۸۹ ۷۶**۰۹۱۰۰۳۰ ۵۰**۰۹۰۱۳۶۴
۵۹**۰۹۳۸۳۱۵ ۰۲**۰۹۰۱۱۹۴ ۸۳**۰۹۳۵۰۸۱۴ ۴۰**۰۹۱۳۳۱۶ ۶۸**۰۹۱۵۸۵۹
۹۵**۰۹۰۳۸۶۵ ۷۶**۰۹۱۹۶۳۰ ۹۰**۰۹۱۵۲۳۲ ۱۳**۰۹۱۷۱۵۸ ۵۶**۰۹۳۵۹۱۰
۹۸**۰۹۱۸۵۲۸ ۵۰**۰۹۳۹۹۷۲ ۲۱**۰۹۰۵۸۹۷ ۲۷**۰۹۱۹۹۲۷ ۱۴**۰۹۲۳۱۳۸
۸۸**۰۹۳۳۲۳۳ ۲۵**۰۹۳۷۴۷۸ ۴۲*۰۹۱۰۳۳۱ ۱۰**۰۹۳۷۴۰۴ ۲۰**۰۹۱۰۲۸۸
۱۶**۰۹۱۰۰۵۹ ۴۵**۰۹۹۲۰۸۳ ۱۶**۰۹۰۱۷۵۶ ۰۲**۰۹۱۹۷۰۱ ۸۲**۰۹۱۲۴۱۳
۷۰**۰۹۲۲۱۹۱ ۵۰**۰۹۳۷۴۰۴ ۹۰**۰۹۱۲۲۷۱ ۷۳**۰۹۳۶۱۹۶ ۷۰**۰۹۳۹۱۶۶
۲۸**۰۹۳۳۸۷۷ ۶۹**۰۹۱۱۸۸۲ ۲۹**۰۹۰۱۵۳۱ ۷۸**۰۹۱۵۷۰۹ ۱۲**۰۹۲۲۳۸۲
۷۱**۰۹۹۰۱۰۵ ۹۶**۰۹۳۹۱۳۶ ۳۵**۰۹۳۸۹۷۰ ۲۰**۰۹۱۴۲۹۷ ۲۴**۰۹۱۳۱۱۵
۶۷**۰۹۱۱۸۸۲ ۱۵**۰۹۳۰۳۴۰ ۳۶**۰۹۲۲۵۰۲ ۴۴**۰۹۰۵۷۴۹ ۶۵**۰۹۳۸۸۲۱
۱۰**۰۹۰۵۷۴۹ ۱۴**۰۹۲۲۴۵۶ ۹۹**۰۹۳۳۳۷۶ ۲۲**۰۹۱۵۰۳۹ ۲۳**۰۹۹۴۰۷۹
۱۵**۰۹۳۷۸۶۶ ۹۴**۰۹۹۶۱۱۸ ۲۰**۰۹۰۳۱۶۴ ۷۲**۰۹۱۳۷۴۲ ۰۳**۰۹۹۱۵۶۲
۹۴**۰۹۱۵۲۴۶ ۰۰**۰۹۳۷۸۶۸ ۱۱**۰۹۱۹۸۳۴ ۱۷**۰۹۱۴۵۶۵ ۸۶**۰۹۳۹
۲۵**۰۹۱۹۹۳۵ ۲۱**۰۹۳۶۱۴۲ ۹۵**۰۹۱۳۳۶۲ ۵۶**۰۹۱۲۱۱۴ ۸۵**۰۹۱۲۶۱۲
۱۲**۰۹۱۹۸۳۴ ۲۶**۰۹۱۳۷۹۶ ۳۰**۰۹۳۹۶۵۲ ۱۳**۰۹۰۲۷۷۱ ۹۴**۰۹۳۰۹۱۱
۹۸**۰۹۱۳۱۹۵