سامانه نذورات و خیرات کانون خدمت رضوی استان تهران

دفتر نذورات آستان قدس رضوی ( کانون خدمت رضوی استان تهران )
نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281
شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات زیارت اولی ها : ۸۰۱۰۱۰۰۶۰۱۱۲۶

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات مشارکتی : ۸۰۱۰۱۰۰۷۰۰۱۲۰

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات عقیقه  : ۸۰۱۰۱۰۰۹۰۱۱۵۰

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات کمک به ایتام  : ۸۰۱۰۱۰۰۶۰۲۱۷۳

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا
نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات و هدیه امام رضا علیه السلام  : ۸۰۱۰۱۰۰۱۰۰۱۷۱

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات حرم مطهر رضوی  : ۸۰۱۰۱۰۰۲۰۰۱۱۳

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات درمان و سلامت  : ۸۰۱۰۱۰۰۳۰۰۱۵۴

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات وجوهات شرعی  : ۸۰۱۰۱۰۰۹۰۰۱۰۳

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات فرهنگی : ۸۰۱۰۱۰۰۵۰۰۱۳۷

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات اطعام زائرین : ۸۰۱۰۱۰۰۶۰۶۱۶۳

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا

نذورات حرم مطهر
شماره کارت : ۲۸۸۱-۵۷۹۵-۳۳۷۶-۶۱۰۴     شماره شباء :  IR780120020000008130221281

شناسه واریز وجوهات به نیت نذورات آقا حساب کردند : ۸۰۱۰۱۰۰۱۰۱۱۱۹

در صورت نذر نیابتی نام مرحوم را وارد نمایید .

تصویر کپچا