معاونت خادمیاری کانون های خدمت رضوی استان تهران

سازماندهی و گسترش شبکه داوطلبان خدمت رضوی :

  • شناسایی و گزینش داوطلبان خدمت
  • طراحی و استقرار نظام توسعه فعالیت‌های خادمیاری
  • طراحی و استقرار نظام ارزشیابی و نظارت بر عملکرد خادمیاران
  • راه اندازی سامانه و فرآیند جذب خادمیاران
  • دریافت گزارشات فعالیت های خادمیاران و استقرار سامانه ارتقاء خادمیاران
  • ایجاد بستر مشارکت خادمیاران در موضوع خدمت رسانی

آدرس : تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، تقاطع خیابان روانمهر، شماره ۱۲۴ واحد ۴